กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล วันที่สมัคร ผ่านหลักสูตร
นางสาว อัมภาพร แซ่ฟุ้ง 28 มิ.ย. 2563 -
นาย วิพุฒิ จันทร์อ่อน 11 มิ.ย. 2563 -
นางสาว กรณภา ก่อเกิด 08 มิ.ย. 2563 -
นางสาว นันท์มนัส พงศ์มานะชัย 05 มิ.ย. 2563 -
นางสาว วาสนา ปะระทัง 27 พ.ค. 2563 -
นางสาว วิรนันท์ ดำรงสติ 15 พ.ค. 2563 -
นางสาว ปาณิสรา ไกลถิ่น 14 พ.ค. 2563 -
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::