กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

สมัครออนไลน์
1. ชื่อผู้สมัคร
2. สถานภาพ
คน
บาท / เดือน
3. ที่อยู่
4. วัตถุประสงค์ของการสมัครเข้ารับการอบรม
6. ทราบข่าวการรับสมัครจาก

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::