กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/01/2564 ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2564 เปิดอ่าน 230 ครั้ง

วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

เป็นประธานการประชุมชี้แจงและทบทวนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์ฯ เพื่อทบทวนและปรับร่างมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครัวให้เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพการดำเนินงานในปัจจุบัน โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::