กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

29/06/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566-2570
ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2564 เปิดอ่าน 218 ครั้ง

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางปนัดดา กางสำโรง หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการจัดทำ (ร่าง) แผนการปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ.2566-2570 กลุ่มที่ 2 หน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting จาก ห้องประชุม war room ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรุงเทพฯ


#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::