กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/07/2564 ศูนย์สตรีเชียงราย จัดกิจกรรม big cleaning day โดยนำกระบวน 5 ส มาใช้ ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย)
ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 196 ครั้ง

วันที่ 14 กรกฎาคม 64 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายฝ่ายบริหารทั่วไป จัดกิจกรรม big cleaning day โดยนำกระบวน 5 ส มาใช้ ( สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย) ผลที่ได้จากการดำเนินกิจกรรม big cleaning day สถานที่ทำงาน อาคารฝึกอบรมอาชีพและสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ฯ สะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ดูกว้าง โล่งขึ้น น่าทำงาน ส่งผลให้บุคลากรศูนย์ฯ ผู้เข้ารับการอบรมอาชีพ มีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและจิตใจ สร้างความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ และในการทำกิจกรรมในครั้งนี้ ศูนย์ฯยังมีกิจกรรมนำขยะและไข่  พร้อมรับรางวัลจากท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ สำหรับผู้ที่นำขยะมาแลกไข่ได้มากที่สุด   ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::