กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

15/07/2564ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเมื่อ 15 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 176 ครั้ง
วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามกำหนด

โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมณ ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::