กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/07/2564 ผอ.ศูนย์ฯ เปิดฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรแซนวิซ  ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2564 เปิดอ่าน 184 ครั้ง

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น 5 วัน หลักสูตรแซนวิซ  ให้กับกลุ่มสตรีตำบลทุ่งโฮ้ง ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์บูรณาการไทยพวนเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่

เพื่อฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มสตรีและประชาชนทั่วไปที่มีรายได้น้อยและเกิดการว่างงาน ให้มีความรู้และสามารถนำไปสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้

 

 ทั้งนี้ระหว่างเปิดการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::