กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

10/08/2564 ผอ.ศูนย์ฯ เป็นประธานเปิดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ จ.พะเยา
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 192 ครั้ง

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสังคมและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
เป็นประธาน เปิดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น  5 วัน ให้กับกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ได้แก่ หลักสูตรการทำกระเป๋าผ้าด้นมือ ต.ห้วยยางขาม หลักสูตรการแปรรูปอาหารจากปลา ต.ทุ่งรวงทอง หลักสูตรการแปรรูปอาหาร ต.พระธาตุขิงแกง อ.จุน หลักสูตรการปักผ้าด้นมือและลวดลายอัตลักษณ์ถิ่น ต.แม่อิง หลักสูตรการทำขนมกาละแมกะทิสด ต.ห้วยแก้ว  อ.ภูกามยาว

โดยได้รับเกียรติจาก ผู้แทนบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.พะเยา เครือข่ายแม่ญิงพะเยา ประธานสตรี ต.ทุ่งรวงทอง ประธานสตรี ต.พระธาตุขิงแกง ท่านพระครูกิตติวรรณพิพัฒน์ นายก รองนายก อบต.แม่อิง ประธานสภา อบจ.พะเยา (นายอภิเชฐ แสงเมือง ) ผู้ใหญ่บ้าน รองผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ต.แม่อิง รองนายก อบต.ห้วยแก้ว ผู้ใหญ่บ้าน ม.15 ต.ห้วยแก้ว เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

 

 ทั้งนี้ระหว่างการฝึกอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::