กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/08/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรีของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 25 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 175 ครั้ง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ร่วมประชุมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพสตรีของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เพื่อนำไปพิจารณาปรับแก้ปละจัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::