กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/08/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2564
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 182 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการประชุมฯ และนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Zoom Meeting

 ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::