กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

30/08/2564 พัฒนาทักษะด้านการถอดบทเรียน และการเขียนประเมินตนเอง (Self Assessment)
ประกาศเมื่อ 30 สิงหาคม 2564 เปิดอ่าน 202 ครั้ง

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมการอบรมเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้านการถอดบทเรียน และการเขียนประเมินตนเอง (Self Assessment) ผ่านระบบ Zoom Meeting
ทั้งนี้ ระหว่างการอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ social distancing อย่างเคร่งครัด

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::