กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

01/11/2564 ศูนย์สตรีเชียงราย รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศเมื่อ 01 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 118 ครั้ง
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวหลักสูตร 6 เดือน ได้แก่ หลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตร 3 เดือน ได้แก่ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรเสริมสวยสตรี หลักสูตรโรงแรมและบริการ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::