กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/11/2564 ศสค.ชร. ร่วมพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน”
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 153 ครั้ง

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นายโสภณ  แก้วล้อมทรัพย์)  มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ร่วมประชุมโครงการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้สำหรับครอบครัว เพิ่มพลังคุณค่าชีวิตในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2564

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดโครงการฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางกายภาพทางใจให้กับครอบครัว สร้างความตระหนักในสุขภาวะองค์รวม คุณค่าแห่งชีวิตมุมมองเชิงบวกในการสื่อสารสร้างสรรค์นครอบครัว
และใช้เป็นเครื่องมือทำงาน สำหรับเสริมสร้างพลังครอบครัวในพื้นที่ชุมชน บนพื้นฐานหลักคิดที่ว่า “เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตเปลี่ยน”

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::