กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

26/11/2564 ผอ.ศูนย์ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil day)
ประกาศเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2564 เปิดอ่าน 136 ครั้ง

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับทีม One Home เชียงราย ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการปลูกต้นไม้ - ปลูกจิตสำนึก 200,000 ต้น เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil day)

เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรพยากรธรรมชาติ น้อมนำหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::