กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/12/2564 ผอ.ศูนย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1
ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2564 เปิดอ่าน 95 ครั้ง

วันที่ 21 ธันวาคม 2564

กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้การช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมตึกอำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย

 

โดยมี นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน

 

ที่ประชุมได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติ วงเงินและวิธีการให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานได้แก่ เงินอุดหนุนสงเคราะห์สตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน 22 รายๆละ2,000.-บาท จำเป็นเงินทั้งสิ้น 44,000.-บาท

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::