กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

19/01/2565 ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง จ.แพร่
ประกาศเมื่อ 19 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 226 ครั้ง

วันที่ 19 มกราคม 2564 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการอบรมและฝึกทักษะอาชีพโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 1 เดือน หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอกะเหรี่ยง ณ ศูนย์เรียนรู้และจำหน่ายผ้าทอกะเหรี่ยงครบวงจร บ้านค้างใจ อ.วังชิ้น จ.แพร่ 

เพื่อติดตามการดำเนินงาน พร้อมประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ และสร้างกำลังใจ ในการดำเนินกิจกรรมฝึกอาชีพตามโครงการฯ ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไป

โดยมี นายณัฐวุฒิ เต็มเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::