กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/01/2565 สค. ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 137 ครั้ง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2565 วัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::