กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/01/2565 รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2565 เปิดอ่าน 127 ครั้ง

วันที่ 31 มกราคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  (นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์) มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร 1 เดือน ได้แก่ หลักสูตรการทำกาแฟและผสมเครื่องดื่ม หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง หลักสูตรเบเกอรี่เบื้องต้น และหลักสูตร 10 วัน ได้แก่ หลักสูตร ตัดผมชาย พร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::