กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/02/2565 ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กเข้าฝึกภาคปฏิบัติ รพ.สต.หัวฝาย
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดอ่าน 88 ครั้ง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางปนัดดา กางสำโรง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
มอบหมาย นายสุวิทย์ แสนทา ครูประจำหลักสูตรพนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงาน
ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก รุ่นที่ 53 จำนวน 2 คน เข้าฝึกภาคปฏิบัติในศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์เทศบาลนครเชียงราย
(โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวฝาย)ระหว่างวันที่ 14 - 25 กุมภาพันธ์ 2565

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::