กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

11/05/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารจากโรงเรียนพานพิทยาคม ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ฯ
ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์  ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยโทณัฐรัชต์ ใหญ่ผา ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งได้เดินเยี่ยมชม ห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว อาคารแสดงผลิตภัณฑ์ "เปิงเปียณ"  หลักสูตรเบเกอรี่ หลักสูตรกาแฟและผมเครื่องดื่ม หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชม. และหลักสูตรเสริมสวยสตรี

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::