กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/05/2565 ลงพื้นที่ชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน จ.น่าน
ประกาศเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 73 ครั้ง
 
วันที่ 19 -21 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ประชุมชี้แจงกระบวนการทำงานโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ปีงบประมาณ 2565 กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ และกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรี และครอบครัว ในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 กลุ่ม ดังนี้.-
1. กลุ่มสตรีบ้านหนองห้า หมู่ 8 ต.บัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน
2. กลุ่มสตรีบ้านแหน หมู่ 1 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
3. กลุ่มสตรีตำบลริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน
 
โดยมี นางสุดาลักษณ์ ใจทา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อ.นาน้อย จ.น่าน และนายนัทวุฒิ อินทรรุจิกุล หัวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมการปลูกหวายและไผ่ จ.น่าน นางฉัตรมาลี ยอดปา เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ พร้อมด้วย น.ส.ชญาภา สุทธไชย นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลริม อ.ท่าวังผา จ.น่าน เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย
 
#ศูนย์สตรีเชียงราย
 
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::