กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

05/08/2565 ร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะที่ 2
ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2565 เปิดอ่าน 42 ครั้ง

วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย (นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์) มอบหมายให้ นายกันตพงศ์ ท้าวคำ และ

นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมอบรมพัฒนาวิทยากรด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศระยะที่ 2 ณ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::