กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/09/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯเชียงราย ร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2565  
ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2565 เปิดอ่าน 26 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 21 กันยายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย
ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 8/2565 เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบคุณสมบัติของผู้ประสบปัญหาทางสังคมร่วมกับหน่วยงานในทีม One Home พม.เชียงราย

โดยมี นายปิ่นชาย ปิ่นแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการร่วมพิจารณาให้ความช่วยเหลือ

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::