กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/11/2565 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู รุ่นที่ 55 (1/2566)
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 29 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  เป็นประธานในพิธีวันไหว้ครู รุ่นที่ 55 (1/2566) เพื่อการอนุรักษ์ประเพณีและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ความเคารพนับถือและปวารณามอบตัวเป็นศิษย์รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย


วันไหว้ครู เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สถาบันการศึกษาทุกระดับทุกแห่งจัดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของการเรียนการสอน สะท้อนถึงคุณค่าทางจิตใจของคนไทย สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณความเมตตา ของครูต่อศิษย์ละเอียดอ่อนทางจิตใจ แฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::