กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/11/2565 ร่วมประชุม คณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ครั้งที่ 6
ประกาศเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2565 เปิดอ่าน 19 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ครั้งที่ 6/2565

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ผ่านะรบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::