กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/10/2563 หารือการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ รพ.ชร.ประชานุเคราะห์ สนง.สสจ.ชร.
ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 83 ครั้ง

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน) มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมหารือการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
หลักสูตรพนักงานช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก หลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (330 ชั่วโมง) หลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง ณ ห้องประชุม  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน
#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::