กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รับสมัคร หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ (1เดือน)
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2563 เปิดอ่าน 47 ครั้ง
รับสมัคร หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์ (1เดือน)
รายวิชาในหลักสูตร
- การทำบายศรีในงานพิธีและงานใบตองอื่นๆ
- การทำเครื่องแขวนดอกไม้และการร้อยมาลัย
- การทำดอกไม้ประิษฐ์
- การจัดดอกไม้
เริ่มเรียน 1 พ.ย. - 30 พ.ย.2563
โทร 053-723950 หรือ 081-9616676
094-5629615 (ครูธนกฤต ครูประจำหลักสูตร )
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::