กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นาย กวิสรา ชัยฤทธิ์ หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว ธนิดา ปราเหนือ หลักสูตร : หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (รุ่นที่1) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 14 ตุลาคม 2564
นาง ธนิดา ปราเหนือ หลักสูตร : หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (รุ่นที่1) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 14 ตุลาคม 2564
นางสาว พิชญธิดา เจริญใจ หลักสูตร : หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (รุ่นที่1) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 14 ตุลาคม 2564
นางสาว วัลภา แปงชิด หลักสูตร : หลักสูตรเสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นางสาว ชฎาพร จันทาพูน หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว ณิชกานต์ พงศ์นิรันดร์ หลักสูตร : หลักสูตรเสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นาย กาลเวลา สืบบุตร หลักสูตร : หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (รุ่นที่1) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 14 ตุลาคม 2564
นาย ภาณุวิชญ์ มูลธิดา หลักสูตร : หลักสูตร พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (รุ่นที่1) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 14 ตุลาคม 2564
นางสาว อำพร ธารากรทิพย์ หลักสูตร : หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นางสาว น้ำทิพย์ จะแฮ หลักสูตร : หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นาย อภิชัย ใจแก้ว หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว ชนัญชิดา พรหมปัญญา หลักสูตร : หลักสูตรเสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นางสาว ลีลภา เรืองนภารัตน์ หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว มะลิวัลย์ อรรถพลภูษิต หลักสูตร : หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นาย ทินกร สมปาน หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว นุสรา เพชรโยธา หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว สุทธิดา ใจมีภักดิ์ หลักสูตร : หลักสูตรโรงแรมและบริการ ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 2 กรกฎาคม 2564
นางสาว อัญญ์ภัคฐิตา หมื่นอินทร์ หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
นางสาว สิริพร ภิระบรรณ์ หลักสูตร : หลักสูตรตัดผมชาย ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 16 สิงหาคม 2564 - 17 กันยายน 2564
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::