กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว สุภัค ศุภภากร หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 31 มกราคม 2565
นางสาว กานต์พิชชา ค้าสม หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 31 มกราคม 2565
นางสาว สุทธิดา ธิน้อมธรรม หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่เบื้องต้น ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 1 กุมภาพันธ์ 2565
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::