กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว ทัศนีย์ แซ่หาญ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นางสาว อภิญญา อุ่นเรือน หลักสูตร : หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : -
นางสาว ณัฏฐ์ ลัทโรทร หลักสูตร : หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : -
นางสาว ภูปนัดดา สุภาพพจนา หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นางสาว วารีเพชร เรือนมี หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นางสาว เพียรใจ กำแพงคำ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นาย นราธิป สุภาวงค์ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นาย ษสม ศรีสุภา หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นางสาว ปัญญาพร กำบิล หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่19 เมษายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน - 20 กันยายน 2566
นางสาว วลัยรัตน์ จารุเรืองสิริกุล หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่19 เมษายน 2566 เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน - 20 กันยายน 2566
นางสาว รดามณี เสียงดี หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
นางสาว ชนาภา ยากองโค หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียนวันที่ 20 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::