กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

รายชื่อผู้สมัครอบรม
ชื่อ - สกุล หลักสูตรอบรม สถานะ หมายเหตุ
นางสาว ภัทรจิรา เกริกชาญวรกุล หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว กฤษณาพร ใหม่ยศ หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
นาง นฤมล ทิริทอง หลักสูตร : หลักสูตร อาหารจานเดียว รุ่นที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565
นางสาว นาสอ ลอสือ หลักสูตร : หลักสูตร อาหารจานเดียว รุ่นที่ 3 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2565
นางสาว วรุณทิพย์ ทองผาง หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565
นางสาว สุนิสา คำแก้ว หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นาย จิรเดช รุ่งอนัญญาชัย หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
นางสาว สุรภา รุ่งอนัญญาชัย หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565
นางสาว จิตรา ตาบุญ หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
นางสาว วราภรณ์ จินะโกด หลักสูตร : หลักสูตร เบเกอรี่โฮมเมด รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2565
นางสาว วราภรณ์ จินะโกด หลักสูตร : หลักสูตร ขนมไทยเบื้องต้น รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 – 22 กรกฎาคม 2565
นางสาว ธิติญา ทะปะละ หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว จิรายุ สมยาราช หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565
นางสาว แสงทิพย์ ทะปะละ หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว บาลิน เหม่อแลกู่ หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นาย วันชัย อายี หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 1- 31 กรกฎาคม 2565
นางสาว จิตริณี อะโนมา หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 1- 31 กรกฎาคม 2565
นางสาว วรณัณ พัชร์ณภัค หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 1- 31 กรกฎาคม 2565
นาย ธนังชยา ใจอาวุธ หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว ศุภรัตน์ สุยะใจ หลักสูตร : พนักงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็ก (บริบาล) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว ภัททิยา คงรักษ์ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 1 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน 1- 31 กรกฎาคม 2565
นางสาว กัญญ์ปภัส เสนนะ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565
นางสาว นิภา คะนาคำ หลักสูตร : หลักสูตร กาแฟและผสมเครื่องดื่ม รุ่นที่ 2 ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : เริ่มเรียน วันที่ 15 สิงหาคม - วันที่ 13 กันยายน 2565
นางสาว อริศรา แสนใจนา หลักสูตร : ตัดเย็บเสื้อผ้า ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
นางสาว กรกช เตปันวงศ์ หลักสูตร : หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ (150 ชั่วโมง) ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -​ 20 มิถุนายน 2565 เริ่มเรียน วันที่ 1 สิงหาคม - 6 กันยายน 2565
นางสาว กรกช เตปันวงศ์ หลักสูตร : เสริมสวยสตรี ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : รายงานตัววันที่ 17 ตุลาคม 2565 เริ่มเรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม 2566
Copyright © 2022 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::