กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
สมัครอบรมออนไลน์

หลักสูตรทั้งหมด

หลักสูตร {{ item.topic }}
{{ items.topic }}
ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม : {{ items.duration }}
ยังไม่เปิดหลักสูตร

ยังไม่เปิดหลักสูตร

ข้อมูลผู้สมัคร

ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล


หลักฐานการสมัคร
ย้อนกลับ ถัดไป
{{ data.topic }}
ไฟล์

เลือกหลักสูตรนี้ ยกเลิก
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::