กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
สมัครอบรมออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรม
1) หลักสูตร 6 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

2) หลักสูตร 3 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

3) หลักสูตรระยะสั้น
4) หลักสูตร 5 วัน

หลักสูตร มาลัยมะลิจากกระดาษ

หลักสูตร พื้นฐานการจัดดอกไม้

5) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร ซ่อมจักรอุตสาหกรรม

หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)

6) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน)

หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

7) หลักสูตร 10 วัน

หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน งานดอกไม้ในพิธีแต่งงาน (Wedding Planner)


หลักฐานการสมัคร
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::