กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

สมัครอบรมออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรม
1) หลักสูตร 6 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

2) หลักสูตร 3 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

3) หลักสูตรระยะสั้น

รุ่นที่ 1

รุ่นที่ 2

4) หลักสูตรเพิ่มเติม (1เดือน)

หลักสูตรการทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (หลักสูตร 1 เดือน) อบรมวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562


หลักฐานการสมัคร
Copyright © 2019 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::