กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวศิริพร โรจนสุกาญจน

ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

สมัครอบรมออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรม
1) หลักสูตร 6 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

2) หลักสูตร 3 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

3) หลักสูตรระยะสั้น

รุ่นที่ 1

4) หลักสูตร 5 วัน

หลักสูตร มาลัยมะลิจากกระดาษ

หลักสูตร บายศรีในงานพิธี

หลักสูตร พื้นฐานการจัดดอกไม้

หลักสูตร ปักผ้าด้วยมือ

5) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร ศิลปะประดิษฐ์

หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)

6) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน)

7) หลักสูตร 10 วัน

หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน งานดอกไม้ในพิธีแต่งงาน (Wedding Planner)


หลักฐานการสมัคร
Copyright © 2020 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::