กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นายโสภณ แก้วล้อมทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

สมัครอบรมออนไลน์
ข้อมูลส่วนตัว
1) บัตรประจำตัว
2) คำนำหน้า
3) สถานภาพ
4) วันเกิด
5) ที่อยู่
6) ระดับการศึกษา

ข้อมูลผู้ปกครอง
1) คำนำหน้า
2) ที่อยู่
3) สถานที่ทำงาน
4) ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลด้านสุขภาพ
1) ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
1) สิทธิการรักษาพยาบาล

ข้อมูลความต้องการเข้ารับการอบรม
1) หลักสูตร 6 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

2) หลักสูตร 3 เดือน

ช่วงเวลาที่ต้องการฝึกอบรม

3) หลักสูตรการแปรรูปอาหาร 2วัน (แม่เลี้ยงเดี่ยว)

หลักสูตรการแปรรูปอาหาร

5) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร ซ่อมจักรอุตสาหกรรม

หลักสูตร การทำกาแฟผสมเครื่องดื่ม (1 เดือน)

6) หลักสูตร 1 เดือน

หลักสูตร การตัดผมชาย (1เดือน)

หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

7) หลักสูตร 5 วัน

หลักสูตร การประดับตกแต่งผ้าในงานพิธี


หลักฐานการสมัคร
Copyright © 2021 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::