กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/04/2565 จัดประชุมยกระดับศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองพาน อ.พาน
ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2565 เปิดอ่าน 132 ครั้ง

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และพี่เลี้ยง อพม. ร่วมกับ นายยศวัฒน์ ปิติภูวพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จัดประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) เพื่อยกระดับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองพาน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 

โดยในที่ประชุมได้ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการ สถานที่ตั้ง พร้อมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลและการให้บริการสวัสดิการคนทุกช่วงวัย

 

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้มี คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ครูโรงเรียน อบต.เมืองพาน รอง ผอ.สสอ.พาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม และ อพม เข้าร่วมประชุม

#ศูนย์สตรีเชียงราย

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::