กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

12/05/2565 จัดประชุมคณะกรรมการรุ่นที่ 54 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2565 เปิดอ่าน 119 ครั้ง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย  มอบหมาย นางสาวรมย์ธีรา อุตตะมา หวัหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดประชุมคณะกรรมการรุ่นที่ 54 เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้เข้มแข็งและยั่งยืน

 #ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::