กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

3/02/2566 เสริมสร้างศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เรื่องการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management)
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 62 ครั้ง

วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นางสาวกมลวรรณ  แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เรื่องการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) เพื่อทบทวนองค์ความรู้และเพิ่มทักษะด้านการจัดบริการครอบครัวรายกรณี (Family Case Management) ให้นักสังคมสงเคราะห์และผู้ปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาและจัดบริการแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ โรงแรมแบงค็อกมิดทาวน์

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::