กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/02/2566 ร่วมออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2566
ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง
วัน เสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นักสังคมสงเคราะห์กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
ร่วมออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานจังหวัดเชียงราย “งานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ..2566” ร่วมกับทีม One Home เชียงราย เพื่อให้การคุ้มครองและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง และกฎหมายควบคุมขอทาน ณ สนามบินฝูงบิน 416 เชียงราย(สนามบินเก่า) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::