กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

07/02/2566 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านครอบครัวและสามารถนำแผนไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ณ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::