กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/02/2566 ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อการนำเสนอ”
ประกาศเมื่อ 08 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 61 ครั้ง

วัน พุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี กิจกรรมเพิ่มทักษะการขายในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ “เทคนิคการสร้างสื่อการนำเสนอ” ณ โรงเรียนเพียงหลวง 16 ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จัดโดย ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::