กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

14/02/2566 ร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตำบลทรายขาว ประจำปี 2566
ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายนางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ตำบลทรายขาว ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการสะสมของมลพิษทางอากาศ อันส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่เกิดจากไฟป่าหมอกควัน ประธานในพิธีโดย นายวุฒิกร คำมา นายอำเภอพาน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::