กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

20/02/2566 ผอ.ศูนย์เรียนรู้ฯ เชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 1 หมวดนำองค์การ
ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 58 ครั้ง

วัน จันทร์  ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด 1 หมวดนำองค์การ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์การให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและยกระดับองค์การของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีการทำงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::