กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

21/02/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานองค์การรายหมวด (PMQA) ครั้งที่ 1 (หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มส่วนได้เสีย)  โดยร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::