กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/02/2566 ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เปิดอ่าน 72 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นายเปรม ตันกูล เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชัน Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::