กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2566 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 103 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายฤทธา ทาใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ พร้อมคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียรู้และแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ และการฝึกอบรมอาชีพ เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานการฝึกอาชีพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::