กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

16/03/2566 ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฏหมายการเงินการคลัง ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 60 ครั้ง

วัน พฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และ นายเปรม ตันกูล หัวหน้างานการเงินและบัญชี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านกฏหมายการเงินการคลัง ระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้แก่บุคลากรด้านการเบิกจ่ายเงินจากคลังฯ ทั้งด้านระเบียบและระบบที่เกี่ยวข้อง

ประธานกล่าวเปิดการอบรม โดย นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน โดย นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมสตาร์ฮอลล์ ร้านอาหารเอกโอชา จังหวัดเชียงราย

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::