กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/03/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางนภา มโนเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรและปลูกฝังค่านิยมให้แก่บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร ประธานในที่ประชุม นายพิสิฐ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยมีบุคลากร สค. ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม


Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::