กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

27/03/2566 ร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ชุดข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 56 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 27 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมวิพากษ์ (ร่าง) ชุดข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  เพื่อนำมาจัดเป็นชุดข้อมูลทางสังคมประกอบการตัดสินใจการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::