กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

28/03/2566 ร่วมชี้แจงการดำเนินงานและติดตามรายงานผลดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
ประกาศเมื่อ 28 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 46 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวอัจฉรา ปันติคำ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นางสาวรัตนาลักษณ์ ฟูตุ้ย นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและติดตามรายงานผลดำเนินงานตามประเด็นตัวชี้วัดและขอความร่วมมือจัดทำข้อมูลศูนย์แม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting


#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::