กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

31/03/2566 พัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2  : การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2566 เปิดอ่าน 52 ครั้ง

วัน ศุกร์ ที่ 31 มีนาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกมลวรรณ แสนพรหม นักสังคมสงเคราะห์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลักให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : การพูดในที่สาธารณะเพื่อการประชาสัมพันธ์งาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในการพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารกับกลุ่มชุมชนในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ ในความรับผิดชอบของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สามารถนำหลักการ ขั้นตอน และวิธีการพูดในที่สาธารณะไปปรับใช้ได้จริง เพื่อพัฒนาทักษะสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร  ณ โรงแรมชูชัยบุรี อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::