กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

04/04/2566 ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) ครั้งที่ 2/2566
ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 4 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร  ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย มอบหมาย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) เพื่อพิจารณาการดำเนินการตามแผนพัฒนาองค์การรายหมวด หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมี นางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting

 

 

#ศูนย์สตรีเชียงราย
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม
#ข่าวพม
#พมช่วย24ชม
#ช่วย24ชม
#สังคมไทยไร้รุนแรง
#ฝึกอาชีพฟรี
#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย
#แตกต่างอย่างเท่าเทียม
#DWF
#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::