กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

24/04/2566 จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ รุ่นที่ 56
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 66 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 24 เมษายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานและคณะกรรมการ รุ่นที่ 56 เพื่อทำหน้าที่ในการประสานงาน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการและการจัดกิจกรรมการฝึกอาชีพ กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตของศูนย์เรียนรู้ฯ


#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่ว

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

 

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::