กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

25/04/2566 จัดประชุมหารือเพื่อวางแผนโครงการกิจกรรมและการจัดทำแผนงบประมาณรอบ 6 เดือน
ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2566 เปิดอ่าน 54 ครั้ง

วัน อังคาร ที่ 25 เมษายน 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย นางสาวกิ่งดาว มะโนวรรณ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดประชุมหารือร่วมกับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เพื่อวางแผนโครงการกิจกรรมและการจัดทำแผนงบประมาณรอบ 6 เดือน (เมษายน – กันยายน)#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่ว

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::