กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อีเมล info@vtw-cr.go.th , โทร. 053-723950
นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย

08/05/2566 ประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ ของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2
ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2566 เปิดอ่าน 55 ครั้ง

วัน จันทร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2566 นางสาวจุรีพร ภิบาลจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมคณะทำงานจัดการความรู้ของกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการความรู้ เรื่อง การจัดการรายกรณี (Case Management : CM) ผ่านระบบ Zoom Meeting

#ศูนย์สตรีเชียงราย

#ช่วย24ชั่วโมง

#ข่าวพม

#พมช่วย24ชม

#ช่วย24ชม

#สังคมไทยไร้รุนแรง

#ฝึกอาชีพฟรี

#เลี้ยงเดี่ยวไม่เดียวดาย

#แตกต่างอย่างเท่าเทียม

#DWF

#สค

Copyright © 2023 www.vtw-cr.go.th All Right Reserved :: Design By Chiangrai Enter Soft ::